Pariyaram Minor Seminary

Pariyaram Minor Seminary
MCBS Seminary
Pariyaram P.O.
Kannur – 670502
Tel: 0497 2808577, 2808495, 2808877
E-mail : st.maryspariyaram@gmail.com
mariyanbikp@bsnl.in